El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental del Programa per a la preparació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona, que tindrà la finalitat de fer el seguiment i l’avaluació dels resultats del Programa -creat el març de l’any passat- en coordinació amb el director d’aquest, figura que recau en el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras.

La Comissió també coordinarà les diferents actuacions del programa que executin els departaments i delegacions territorials intervinents en cada cas, i proposarà la composició de l’equip de treball de l’Oficina Tècnica. Aquesta Comissió s’integra en la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física del Departament de la Presidència.

Així mateix, proposarà al Govern de la Generalitat, mitjançant la persona titular del Departament de la Presidència, l’aprovació de la presentació de la candidatura als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i el Consell Català de l’Esport donen el suport tècnic i administratiu necessari a la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de les seves funcions.

D’altra banda, la Comissió Interdepartamental del Programa tindrà com a president el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, la vicepresidència recaurà en la persona titular de la Secretaria General del Departament de la Presidència, les vocalies seran exercides pels titulars de les secretaries generals dels departaments del Govern implicats, i la secretaria correspondrà a una persona designada per la presidència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya podrà contractar els professionals externs al sector públic de la Generalitat de Catalunya que siguin necessaris per tal de desenvolupar aquelles tasques relacionades amb el Programa, en els termes establerts pel punt 10 de l’Acord GOV/34/2019, de 5 de març. A l’Oficina Tècnica del Programa, que actua sota la coordinació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, li correspondrà la justificació de la contractació d’aquests professionals.

El Govern lidera des del 2017 la Taula de treball permanent dels Jocs d’Hivern del 2030, formada per representants d’institucions públiques i privades. La Taula compta amb la presència de les principals institucions públiques, esportives i empresarials d’àmbit català, sota el lideratge de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de preparar una candidatura de país.