La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, a través del Consell Català de l’Esport (CCE), obre demà divendres la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de les activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, executats durant les temporades 2020-2021 i 2021-2022. La convocatòria tindrà una dotació de 6 milions d’euros.

Amb aquesta nova convocatòria, el Govern referma l’aposta de fer costat a l’activitat del teixit esportiu del país, que considera un motor de cohesió i transformació social a Catalunya.

El CCE ha incrementat notablement l’import destinat a aquesta convocatòria. Mentre que en la convocatòria ordinària corresponent a la temporada 2018-2019, prèvia a la irrupció de la Covid-19, es van destinar 1 milió d’euros, ara la dotació augmenta fins als 6 milions per a les activitats dutes a terme durant dues temporades.

L’anterior convocatòria d’aquesta línia de subvenció, atorgada durant l’exercici pressupostari 2020 i en plena pandèmia, es va dotar de manera excepcional amb 3,5 milions d’euros per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en el teixit esportiu català.

Tal com estableixen les bases de la convocatòria, ambdues publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), poden optar als ajuts tant entitats públiques (corporacions locals, com Ajuntaments, patronats municipals, consells comarcals, universitats públiques, etc.) com entitats privades sense finalitat de lucre (clubs i associacions esportives, fundacions, etc.), que estiguin inscrites o adscrites al Registre del Consell Català de l’Esport.

Aquests ajuts pretenen ajudar a fer front a les despeses generades per l’organització i promoció d’activitats esportives, altres projectes assimilats a congressos, jornades, etc., tasques d’arxiu de documentació, l’elaboració de publicacions i estudis relacionats amb l’àmbit de l’esport, activitats de preparació o adequació d’espais per a la realització de les activitats i l’organització d’esdeveniments internacionals a Catalunya.

Les activitats objecte de subvenció i llur despesa s’han de dur a terme en els períodes següents: pel que fa a la temporada 2020-2021, haver-se realitzat en el període comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021, i pel que fa a la temporada 2021-2022, entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.

El procediment de concessió és de concurrència competitiva, i les sol·licituds es valoraran en funció dels criteris següents:

-L’interès social i esportiu de l’activitat

-El cost de l’activitat

-L’impacte i rellevància de l’activitat dins del sistema esportiu de Catalunya. En aquest últim punt, es tindrà en compte la singularitat de l’actuació, l’antiguitat de l’entitat o l’actuació, l’impacte de gènere de l’entitat o actuació i la projecció internacional de l’entitat o l’actuació.

D’altra banda, el primer pagament de les subvencions concedides, en concepte de bestreta, serà del 90% de l’import total de la subvenció concedida.

Sol·licituds fins el dia 14 d’abril

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils –a partir de demà 1 d’abril i fins dijous 14 d’abril a les 23.59h-, tal com s’informa en la resolució publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s’han de presentar únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona interessada sigui una entitat pública adherida a l’extranet de les administracions catalanes, a través d’aquesta plataforma (eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat (tràmits.gencat.cat)